บทความ บทความทั่วไป


โพสเมื่อ 25 Jul 2023 18:18:26 80 view
วันเข้าพรรษา: วันสำคัญในพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา: วันสำคัญในพระพุทธศาสนา

เข้าพรรษาและความหมายวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ในปี 2566 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม แรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์แถรวาทจะพักจำพรรษาในวัด ในเวลา 3 เดือน พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ ถือว่าอาบัติกฎตามพระวินัยของพระสงฆ์

พุทธศาสนิกชนขาวไทย ได้สืบทอดประเพณีปฎิบัติวันเข้าพรรษามีมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

พรรษา แปลว่า ฤดูฝน

จำ แปลว่า พัก

เมื่อรวมกันจะหมายความว่า พระสงฆ์จะต้องประจำวัด เป็นเวลา 3 เดือน

ความเป็นมา วันเข้าพรรษา

ประวัติของพิธีวันเข้าพรรษานั้น ว่ากันว่า ประเทสอินเดียในสมัยโบราณนั้น ในช่วงฤดูฝน ได้เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้การสัญจรลำบาก พวกพ่อข้าแม่ค้า ต้องหยุดเดินทางชั่วคราว พวกเดียรถีย์ และปริพาชก ผู้ถือลัทธิต่างๆ ต้องหยุดพัก ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในฤดูฝน เพราะคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้ว พระภิกขุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้า ด้วยการจำพรรษา เพื่อไม่ให้เกิดคำครหาใดๆ เพราะก่อนหน้าที่เคยเกิดเรื่องราวขึ้น เมื่อพระภิกขุ 6 รูป ฉัพพัคคีย์ ได้พากันจาริกไปมา เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้า ทำให้เกิดความเสียหา ประชาชนกากันติพระสมณศากยบุตรที่พากันเหยียบย่ำข้าวกล้า สัตว์จำนวนมากตาย เมื่อถึงหูพระภาคเจ้า จึงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอด 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไปค้างคืนที่ใด

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

ช่วงเข้าพรรษาเป็นชาวบ้านขอให้ทำไร่นาการต่อไปนี้ เหล่าภิกษุสงฆ์ทุกคนควรหยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ต้นกล้าและสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์

ในเวลา 8 - 9 เดือนช่วงเข้าพรรษา จึงถือว่าเป็นช่วงที่ภิกษุสงฆ์ไม่หยุดพักผ่อน

ถือเป็นช่วงเวลาให้ภิกษุสงฆ์ได้ศ฿กษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพื่อเตรียมเผยแพร่สั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อออกพรรษา

ให้พุทธิกชนบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร การรักษาศีล เจริญภาวนา และฟังเทศนาตลอดเวลาที่เข้าพรรษา

กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 14 - 15 ค่ำและวันที่แรม 1 ค่ำเดือน 8 รวมถึงมีการหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วแห่ในอุโบสถ โดยจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด 3 เดือน มีการแกะสลักแห่เทียนพรรษา ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

เทศกาลเข้าพรรษา

ถือเป็นเทศกาลพิเศษที่พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตลอด 3 เดือน ฟังเทศฟังธรรม งดเว้นอบายมุขเพื่อมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวบทความทั่วไป

มิตรภาพสำคัญกว่าชัยชนะ

นักวิ่งโอลิมบิกหยุดช่วยเพื่อนที่ล้มลง..เข้าเส้นชัย
2016-08-17 17:47:24, 3089 view

รู้ยัง!ฮิวโก้คือใคร

หลายคนอาจไม่ทราบว่าฮิวโก้เกี่ยวข้องอย่างไรกับ "ราชวงศ์"
2016-10-19 20:27:17, 13957 view

เมื่อฝรั่งถาม

เอิน กัลยกรถอดหัวใจเขียนบทความภาษาไทย - อังกฤษ
2016-10-22 08:51:58, 4234 view

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญ

ภาพร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2016-10-23 09:06:17, 2236 view

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี
2016-10-23 09:25:59, 4985 view